Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (12/06/2019)

Ngày 10/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo đó, Nghị định quy định:
1. Đối tượng áp dụng: các bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phậm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cấp pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phụ vụ quản lý nhà nước; Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức, đơn vị, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; Bộ quốc phòng, Bộ Công an, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công; sản phẩm, dịch vụ công ích từ nguồn tài chính khác được khuyến khích áp dụng các quy định tại Nghị định này.
2. Nguồn kinh phí thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công:
- Nguồn kinh phí NSNN chi thường xuyên trong các lĩnh vực sự nghiệp và các hoạt động kinh tế theo quy định của Luật NSNN.
- Nguồn kinh phí được để lại cho cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo pháp luật về phí và lệ phí.
- Nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước định giá.
- Nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
3. Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công:
- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN thực hiện theo các phương thức: Giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.
- Sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện theo các phương thức: Đặt hàng, đấu thầu (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định).
4. Ngoài ra, Nghị định còn quy định chi tiết các nội dung như: thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; Phương pháp và thẩm quyền quyết định giá, đơn giá, mức trợ giá sản phẩm, dịch vụ công; Điều kiện, căn cứ, điều chỉnh kinh phí để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN; Quản lý NSNN về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2019.

Nội dung Nghị định: Theo file đính kèm.

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao