Sở GTVT Thái Nguyên: Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019 (23/04/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 375/KH-SGTVT ngày 03/4/2019 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019;

Sở Giao thông vận tải thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2019 như sau:

1.Môn thi kiến thức chung:

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật cán bộ công chức năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức quy định nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Môn thi chuyên ngành:

2.1. Hành chính, tổng hợp:

- Luật Ngân sách;

- Luật Kế toán và các văn bản pháp luật quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

- Luật Thi đua khen thưởng;

- Luật Lưu trữ;

- Giáo trình Văn thư của Trường Đại học Nội vụ, Nhà xuất bản lao động năm 2016;

- Các văn bản pháp luật quy định về công tác văn thư, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quản lý sử dụng con dấu;

- Hướng dẫn sử dụng Hệ thống điều hành và quản lý văn bản điện tử.

2.2. Thanh tra giao thông:

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

* Lưu ý: Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức trên trang thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các sách chuyên ngành về các nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo để thí sinh nắm và chủ động ôn luyện phục vụ thi tuyển.

Văn phòng Sở.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao