Sở GTVT Thái Nguyên: Hướng dẫn bình xét cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2018 (12/11/2018)

Ngày 30/10/2018, Sở GTVT Thái Nguyên ban hành văn bản số 1296/SGTVT-VP về việc hướng dẫn bình xét cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2018. Theo đó, căn cứ văn bản số 11602/BGTVT-TCCB ngày 15/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải, để tổng hợp báo cáo thành tích phong trào phát triển giao thông nông thôn (GTNT) năm 2018 của tỉnh và lựa chọn đơn vị xuất sắc tiêu biểu đề nghị Bộ GTVT xét khen thưởng, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá phong trào phát triển GTNT năm 2018 của địa phương đề nghị Sở Giao thông vận tải trình Bộ Giao thông vận tải xét khen thưởng.

2. Hình thức và cơ cấu khen thưởng:

- Danh hiệu “Cờ thi đua” của Chính phủ năm 2018.

- Danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải năm 2018.

3. Hồ sơ báo cáo thành tích của huyện, thị xã đề nghị Bộ xét khen thưởng  theo Thông tư 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ GTVT gồm:

3.1. Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”:

- Số lượng: Hồ sơ đề nghị có 03 bộ (bản chính).

- Thành phần:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị.

+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ GTVT.

+ Báo cáo thành tích theo mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ GTVT.

+ Ý kiến của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đóng trụ sở chính của đơn vị về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

3.2. Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Giao thông vận tải”:

- Số lượng: Hồ sơ đề nghị có 01 bộ (bản chính).

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị;

+ Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình Bộ GTVT.

+ Báo cáo thành tích theo mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ GTVT.

4. Nội dung báo cáo thành tích: Theo mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ GTVT trong đó tập trung nêu rõ kết quả thực hiện phong trào “Ngành Giao thông vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm phát triển bền vững. Có số liệu chứng minh cụ thể (có so sánh với năm 2017; Yêu cầu số liệu chính xác 11 tháng đầu năm và ước cả năm 2018, kết quả về khối lượng thực hiện cần nêu rõ:

+ Tổng số km đường, loại đường làm mới (mặt BTXM, BTN, láng nhựa, Cấp phối); khối lượng nâng cấp, sửa chữa duy tu cầu đường.

+ Tổng số cầu, cống được làm mới các loại (cái/m).

+ Tổng kinh phí đã thực hiện năm 2018 (bao gồm ngân sách địa phương, ngân sách tỉnh, Trung ương hỗ trợ, nhân dân đóng góp, ngày công huy động quy thành tiền, diện tích hiến đất có quy thành tiền và các nguồn khác).

5. Thời gian nộp báo cáo:

- Các đơn vị đánh giá sơ bộ phong trào thi đua năm 2018, dự kiến các tập thể đề nghị khen thưởng, gửi báo cáo về Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên trước ngày 10/11/2018 để Sở GTVT tổng hợp báo cáo Bộ.

- Hồ sơ chính thức đề nghị tặng thưởng cờ thi đua của Chính Phủ, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giao thông vận tải năm 2018 gửi về Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên trước ngày 22/11/2018 để Sở GTVT tổng hợp trình Bộ GTVT xem xét, thẩm định.

Văn phòng Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao