Sở GTVT Thái Nguyên: Kế hoạch sát hạch lái xe và kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khóa ô tô tháng 12/2019 (26/11/2019)

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

Căn cứ năng lực, đề xuất của các cơ sở đào tạo và nhu cầu của người dân, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo kế hoạch sát hạch, kiểm tra thi tốt nghiệp lái xe trong tháng 12/2019 để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

- Thường xuyên rà soát, đảm bảo đầy đủ nội dung, chương trình đào tạo lái xe ô tô; các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe tại đơn vị.

- Thực hiện việc gửi Báo cáo 1, Báo cáo 2 qua đường bưu chính và truyền dữ liệu về Sở đầy đủ nội dung, đúng thời gian quy định;

- Nâng cao chất lượng trong công tác tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ của các học viên. Đảm bảo trước khi đề nghị Sở duyệt hồ sơ, người dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe phải có thành phần hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.

- Trường hợp cơ sở đào tạo có sự thay đổi về lịch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khóa ô tô khác so với kế hoạch phải thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi Sở Giao thông vận tải trước 03 ngày làm việc.

Yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2019

Lịch, địa điểm sát hạch lái xe tháng 12/2019

TT

Tên cơ sở đào tạo

Hạng

GPLX

Ngày học/Tốt nghiệp

Ngày

sát hạch

Địa điểm

Ghi chú

1

Trường TCN Thái Nguyên

A1

21/11/2019

Sáng

02/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

21/11/2019

Chiều

02/12/2019

Tại đơn vị

 

2

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

B2

22/11/2019

03/12/2019

TTSHLX TN

K07B2 (99)

3

Trường TCN Thái Hà

C

18/11/2019

04/12/2019

TTSH LX Thái Hà

K11C(152)

4

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

A1

21/11/2019

Sáng

04/12/2019

TTSHLX TN

 

5

Trường Trung cấp nghề GTVT

A1

21/11/2019

Chiều

04/12/2019

TTSHLX TN

 

6

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

A1

24/11/2019

Sáng

05/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

24/11/2019

Chiều

05/12/2019

 

7

Trường Cao đẳng nghề số I-BQP

A1

25/11/2019

Sáng

06/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

25/11/2019

Chiều

06/12/2019

Tại đơn vị

 

8

TTDN lái xe Thịnh Đức

B11

21/11/2019

09/12/2019

TTSHLX QKI

K05B11(15)

B2

21/11/2019

K08B2(60)

C

27/11/2019

K07C(52)

9

Trường TCN Thái Hà

C

18/11/2019

10/12/2019

TTSH LX Thái Hà

K12C(160)

B11

27/11/2019

K04B11(20)

C

(NH)

22/11/2019

K22CNH(8)

10

Trường TCN Thái Nguyên

A1

 

27/11/2019

Sáng

11/12/2019

 

Tại đơn vị

 

A1

27/11/2019

Chiều

11/12/2019

Tại đơn vị

 

 

 

11

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

B2

28/11/2019

12/12/2019

TTSHLX TN

K07B2(90)

E

28/11/2019

K08E(10)

12

Trường TCN Thái Hà

E

30/11/2019

K10E (8)

13

Trường TCN Thái Nguyên

C

13/11/2019

16/12/2019

TTSHLX QKI

K10C(16)

C

23/11/2019

K11C(24)

B2

28/11/2019

K17B2(120)

14

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

A1

28/11/2019

Sáng

16/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

28/11/2019

Chiều

16/12/2019

Tại đơn vị

 

15

Trường Cao đẳng nghề số I-BQP

A1

29/11/2019

Sáng

17/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

29/11/2019

Chiều

17/12/2019

Tại đơn vị

 

16

Trường TCN Thái Hà

C

21/11/2019

18/12/2019

TTSH LX Thái Hà

K14C(96)

C

29/11/2019

K15C(112)

B11

27/11/2019

K05B11(25)

17

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

B2

29/11/2019

19/12/2019

TTSHLX TN

K24B2(60)

D

02/12/2019

K17D(13)

D

02/12/2019

K19D(5)

E

02/12/2019

K17E(10)

B2

02/12/2019

K25B2(100)

B11

02/12/2019

K10B11(17)

18

Trường TCN Thái Nguyên

A1

01/12/2019

Sáng

20/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

01/12/2019

Chiều

20/12/2019

Tại đơn vị

 

19

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

A1

02/12/2019

Sáng

23/12/2019

TTSHLX TN

 

Trường Trung cấp nghề GTVT

A1

02/12/2019

Chiều

23/12/2019

 

20

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

A1

05/12/2019

Sáng

24/12/2019

Tại đơn vị

 

A1

05/12/2019

Chiều

24/12/2019

Tại đơn vị

 

21

Trường TCN Thái Hà

C

09/12/2019

25/12/2019

TTSH LX Thái Hà

K16C(104)

22

Trường Cao đẳng nghề số I-BQP

A1

05/12/2019

Sáng

25/12/2019

Tại đơn vị

 

23

Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

B2

05/12/2019

 

26/12/2019

 

 

 

 

26/12/2019

TTSHLX TN

 

 

 

TTSHLX TN

 

 

K26B2(40)

24

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

C

10/12/2019

K06C(88)

25

E

11/12/2019

K09E(10)

26

Trường Trung cấp nghề GTVT

B2

06/12/2019

K08B2(40)

C

09/12/2019

K03C(48)

27

Trường TCN Thái Hà

D

07/12/2019

K16D(10)

 

- Địa điểm sát hạch mô tô:

+ Trường TCN Thái Nguyên: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường TCN Thái Nguyên.

+ TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc TTĐT BD nghiệp vụ GTVT TN -Trường ĐHCN GTVT.

+ Trường CĐ nghề số 1-BQP: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Trường CĐ nghề số 1-BQP.

+ Trường TCN GTVT và Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN: Sát hạch tại TTSH loại 3 thuộc Phân hiệu đào tạo Việt Bắc- Trường Cao đẳng TKSVN

- Địa điểm sát hạch ô tô:

+ TTSH LX TN: Trung tâm sát hạch lái xe Thái Nguyên;

+ TTSH LX Thái Hà: Trung tâm sát hạch lái xe Thái Hà;

+ TTSH LX QKI: Trung tâm sát hạch lái xe Quân khu I.

Kế hoạch thi phục hồi GPLX:

 

TT

Thi phục hồi GPLX

Ngày ôn

Ngày sát hạch

Hạng GPLX

Địa điểm

1

Thi phục hồi GPLX ô tô

Từ 05/12/2019

10/12/2019

B1, B2, C

TTSHLX Thái Hà

2

Từ 13/12/2019

18/12/2019

B1,B2,C,D,E

TTSHLX TN

4

Từ 18/12/2019

25/12/2019

B1, B2, C

TTSHLX Thái Hà

 Kế hoạch kiểm tra cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp các khoá ôtô

TT

Tên cơ sở đào tạo

Khóa

Hạng GPLX

Ngày khai giảng

Ngày tốt nghiệp

1

Cao đẳng nghề số I- BQP

19003K19B2009

B2

17/09/2019

18/12/2019

2

K19003K19C008

C

06/08/2019

23/12/2019

3

19003K19B1101

B11

08/10/2019

24/12/2019

4

Trường TCN Giao thông vận tải

19005K19B2008

B2

11/09/2019

06/12/2019

5

19005K19C003

C

02/08/2019

09/12/2019

6

19005K19B2007

B2

06/09/2019

20/12/2019

7

Phân hiệu ĐTVB- Trường Cao đẳng TKS VN

19002K19B2025

B2

28/08/2019

02/12/2019

8

19002K19B1110

B11

16/09/2019

02/12/2019

9

19002K19D017

D

10/10/2019

02/12/2019

10

19002K19E017

E

01/11/2019

02/12/2019

11

19002K19D019

D

01/11/2019

02/12/2019

12

19002K19B2026

B2

03/09/2019

05/12/2019

13

19002K19B2027

B2

12/09/2019

14/12/2019

14

19002K19C018

C

26/07/2019

17/12/2019

15

19002K19C017

C

29/07/2019

19/12/2019

16

19002K19E018

E

29/10/2019

19/12/2019

17

19002K19D018

D

28/10/2019

20/12/2019

18

19002K19B2028

B2

23/09/2019

25/12/2019

19

19002K19C019

C

12/08/2019

31/12/2019

20

Trường Cao đẳng CN Việt Đức

19006K19B2008

B2

24/09/2019

27/12/2019

21

Trường TCN Thái Hà

19007K19D016

D

14/10/2019

07/12/2019

22

19007K19C016

C

22/07/2019

09/12/2019

23

19007K19E009

E

23/10/2019

20/12/2019

24

19007K19D017

D

23/10/2019

20/12/2019

25

19007K19C018

C

27/07/2019

27/12/2019

26

19007K19B2018

B2

28/09/2019

30/12/2019

27

19007K19B2019

B2

28/09/2019

31/12/2019

28

Trường TCN Thái Nguyên

K19C011

C

03/07/2019

04/12/2019

29

K19B2017

B2

26/08/2019

12/12/2019

30

K19C012

C

25/07/2019

24/12/2019

31

TTDN Lái xe Thịnh Đức

K19008K19B2009

B2

02/09/2019

04/12/2019

32

19008K19D009

D

25/10/2019

16/12/2019

33

K19008K19B2010

B2

27/09/2019

29/12/2019

34

TTĐT BD nghiệp vụ GTVTTN- Trường ĐHCN GTVT

K19001K19C006

C

23/07/2019

10/12/2019

35

19001K19E009

E

20/10/2019

11/12/2019

36

19001K19B2009

B2

24/09/2019

26/12/2019

37

K19001K19C007

C

10/08/2019

28/12/2019

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao