Thông báo: Nộp hồ sơ xét công nhận Đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 (13/11/2018)

Ngày 9/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có quy định sáng kiến là điều kiện bắt buộc cho việc đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2015/NĐ-CP trong đó quy định: Công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải “có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Luật thi đua khen thưởng số 15/2003; Luật thi đua khen thưởng số 39/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư 08/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định: “sáng kiến và quy định là điều kiện bắt buộc đối với danh hiệu thi đua từ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trở lên cho cá nhân”.

Căn cứ các quy định trên, để phục vụ công tác bình xét thi đua, danh hiệu thi đua cá nhân năm 2018 (đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đủ điều kiện xét đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở), ngày 08/11/2018, Sở GTVT ban hành công văn số 1348/SGTVT-VP về việc xét công nhận Đề tài, sáng kiến năm 2018 cấp Sở.

Theo đó, Sở GTVT sẽ thực hiện tiếp nhận Hồ sơ xét công nhận đề tài, sáng kiến năm 2018 của cá nhân hoặc nhóm tác giả trong thời gian từ 10/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Thời gian xét công nhận sáng kiến năm 2018: Trong thời gian 30 ngày làm việc, Hội đồng sáng kiến Sở GTVT sẽ họp, xét công nhận sáng kiến năm 2018, đảm bảo phục vụ công tác bình xét danh hiệu thi đua năm 2018 của các đơn vị.

Hội đồng TĐ sáng kiến Sở GTVT

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
  • 20 10 2018 
  • 20 10 2018 2 
Liên kết web

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 350 – P. Quang Trung – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 856534 - Fax: 02803 856026

Email: sogtvt@thainguyen.gov.vn

Trưởng Ban biên tập: Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên

Bản quyền © 2015 Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao