Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Đảng bộ Sở GTVT: Triển khai học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

24-11-2019 00:00

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU, ngày 07/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 128-KH/ĐUK ngày 25/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; ngày 23.11.2019, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

(Đ/c Lê Văn Vịnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị gồm: 03 nghị quyết, 02 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định, cụ thể là: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ tư”; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Văn bản số 2746/BNG-UBBG-m, ngày 05/9/2019 của Bộ Ngoại giao “Về việc kiến nghị nội dung trao đổi với phía Trung Quốc trong vụ việc nhóm tàu HD8 vi phạm vùng biển Việt Nam”.

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Sở yêu cầu Cấp ủy các chi bộ, cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định.

(Toàn cảnh hội nghị)

Căn cứ vào Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết,  chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy Sở bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, từ đó phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn cơ quan, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã triển khai đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra./.Thống kê truy cập

Đang truy cập:5100

Tổng truy cập: 306626