Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 – 2020; phát động phong trào thi đua 2021 – 2025

03-07-2020 15:28

Ngày 3/7/2020, Sở GTVT đã tổ chức Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 – 2020; phát động phong trào thi đua 2021 – 2025 tới người lao động trong toàn ngành.

(Biểu dương cá nhân điển hình tiên tiến ngành giai đoạn 2015 - 2020)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Trong giai đoạn từ 2015-2020, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi thường xuyên đến các đơn vị trong toàn ngành, tập trung chỉ đạo các đơn vị, quán triệt đến từng công chức, viên chức, người lao động các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt cũng trong giai đoạn từ 2015 -2020, Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Các cá nhân được biểu dương trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020).

Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở GTVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ, cụ thể hóa từng chủ trương, giải pháp vào tình hình của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua công tác chuyên môn xây dựng các tâm gương điển hình tiên tiến trong lao động và hoạt động các phong trào đoàn thể; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua; tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người noi gương học tập. Triển khai Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1255/SGTVT-VP ngày 20/9/2016 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 của Sở GTVT Thái Nguyên. Kết quả: Giai đoạn 2015 – 2020 đã có 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên năm 2018; nhiều tập thể lao động xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh như: Phòng Quản lý chất lượng công trình và An toàn giao thông (năm 2017; 2019); phòng Kế hoạch Tài chính (năm 2018); Văn phòng Ban ATGT tỉnh (liên tục trong 5 năm). Các phong trào thi đua được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Qua phong trào thi đua nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết những kết quả nhất định như công tác xây dựng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, công tác an toàn giao thông.

ồng chí Lê Văn Vịnh – Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025)

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vịnh – Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 trong toàn ngành; 2 tập thể và 15 cá nhân được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 ./.

Nguồn: Văn phòng Sở.Thống kê truy cập

Đang truy cập:4651

Tổng truy cập: 915902