Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/06/2022 của Bộ Tài chính

27-06-2022

Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/06/2022 của Bộ Tài chính

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe ô tô

01-06-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe ô tô

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2022 về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giao thông vận tải

15-04-2022

Quyết định số 176/QĐ-SGTVT ngày 15/4/2022 về việc ban hành Nội quy cơ quan Sở Giao thông vận tải

Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14

13-04-2022

Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14

Sở GTVT Thái Nguyên: Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp

18-03-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành

01-03-2022

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành

01-03-2022

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ

16-02-2022

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, phân phối thu nhập của Văn phòng Sở GTVT

22-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, phân phối thu nhập của Văn phòng Sở GTVT

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/20021 của Bộ Tài chính

11-01-2022

Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/20021 của Bộ Tài chính

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải

05-01-2022

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ

10-12-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Thông báo về việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

08-12-2021

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

01-11-2021

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

29-10-2021

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

29-10-2021

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

29-10-2021

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ

29-10-2021

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

17-08-2021

Quyết định số 456/QĐ-SGTVT ngày 17/8/2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

17-08-2021

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6889

Tổng truy cập: 1695977