Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của Sở Giao thông vận tải năm 2022

25-01-2022 09:04

Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 995/KH-SGTVT ngày 18/5/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công của đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được xác định trong Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Yêu cầu:

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Bộ GTVT để triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

II. NỘI DUNG:

  1. Thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số của ngành:

- Nội dung:

Tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Về mục tiêu, bám sát các nội dung về: Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển xã hội số.

Lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số của ngành GTVT được Bộ GTVT ban hành trong Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 8/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Thường xuyên đăng bài về chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Sở.

  • Thực hiện: Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trong ngành.
  1. Thực hiện các nhiệm vụ chung:

- Nội dung: Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ gồm:

Xây dựng thông tin, tin tức về chuyển đổi số; Tọa đàm và trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số.

Xây dựng nền tảng phát triển nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; đạo tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

Phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng dữ liệu chung của tỉnh: phát triển cơ sở hạ tầng hiện có; xây dựng nền tảng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Số hóa hệ thống dịch vụ công: Số hóa kết quả TTHC còn hiệu lực. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Xây dựng nền tảng chung làm cơ sở dữ liệu phục vụ chính quyền số tỉnh Thái Nguyên. Xây dựng triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin – truyền thông.

Khai thác sử dụng tài liệu công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước.

Xây dựng và nâng cấp hệ thống CNTT cơ quan nhà nước; xây dựng hạ tầng nền tảng chuyển đổi số.

  • Thực hiện: Các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở.

3. Các nhiệm vụ chuyên ngành về xây dựng, triển khai ứng dụng CNTT trong giao thông thông minh:

- Nội dung: Định hướng, khuyến khích phát triển giải pháp giao thông thông minh

Xây dựng Hệ thống giao thông thông minh. Ứng dụng các nền tảng công nghệ trong quản lý, vận hành các thiết bị của hệ thống giao thông thông minh.

Xây dựng các nền tảng số để cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhận diện, kiểm soát tự động phương tiện; Giám sát, điều hành giao thông thông minh; Quản lý hồ sơ điện tử của phương tiện vận tải và người điều khiển phương tiện.

Xây dựng các nền tảng số cung cấp dịch vụ để hình thành cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian về kết cấu hạ tầng giao thông.

Ứng dụng các nền tảng công nghệ thanh toán điện tử hiện địa trong hoạt động thu phí (cầu đường, các dịch vụ ngành GTVT cung cấp).

  • Thực hiện: Các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở qua văn phòng Sở để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện chương trình Chương trình Chuyển đổi số  của Sở Giao thông vận tải năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở phản ánh về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp trình Lãnh đạo Sở  xem xét, quyết định./.

Chu Hồng Đông
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6964

Tổng truy cập: 1695923