Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Ql/2022 của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thái Nguyên

08-04-2022 14:29

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thái Nguyên: 464.000.000d (số liệu chi tiết theo biểu số 3 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Phụ trách kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Trần Hoàng Anh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917215