Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Quyết định về việc phê duyệt công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I /2022 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên

08-04-2022 19:55

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên.

Biểu kèm theo:

+Công khai thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách Quý I năm 2022

Thuyết minh thực hiện dự toán thu - chi Ngân sách Quý I năm 2022

Điều 2. Hình thức công khai: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của sở GTVT Thái Nguyên.

Điều 3. Trưởng phòng Kế toán - tổng họp và các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lê Nam Hưng
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917409