Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021

06-08-2021 09:32

Căn cứ Kế hoạch số 1688/KH-SGTVT ngày 9/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên về việc thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021;

Sở Giao thông vận tải thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên năm 2021 như sau:

1.Môn thi kiến thức chung:

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật Cán bộ công chức năm 2018;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức quy định nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/7/2021 của Bộ GTVT về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Thay thếThông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ, hiệu lực 15/9/2021);

- Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

2. Môn thi chuyên ngành:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

* Lưu ý: Ngoài những tài liệu tham khảo nêu trên, thí sinh dự tuyển cần chủ động tìm đọc, nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức trên trang thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các sách chuyên ngành về các nội dung liên quan đến vị trí cần tuyển.

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo để thí sinh nắm và chủ động ôn luyện phục vụ thi tuyển./.

Chu Hồng Đông - tổng hợp
Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917307