Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” năm 2021

06-05-2021 07:41

Thực hiện Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị xét chọn cá nhân đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” năm 2021 như sau:

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” (sau đây gọi chung là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải cho cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam, được trao tặng một lần cho cá nhân trong và ngoài ngành GTVT đath một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam

* Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức đã và đang làm việc tại các vị trí việc làm về giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải (cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải của tỉnh); phòng Kinh tế hạ tầng; phòng Quản lý đô thị (cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

* Tiêu chuẩn:

- Cá nhân công tác trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam có thời gian công tác từ đủ 20 năm trở lên đối với nam và từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ.

- Cá nhân ở các ngành khác chuyển về ngành Giao thông vận tải Việt Nam hoặc từ ngành Giao thông vận tải Việt Nam chuyển sang các ngành khác có đủ 25 năm công tác liên tục, trong đó thời gian công tác trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam đủ 10 năm trở lên đối với nam và đủ 08 năm trở lên đối với nữ.

- Cá nhân có thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo được hưởng chế độ phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên theo quy định thì thời gian công tác thực tế tại các địa bàn trên được nhân với hệ số 1,5.

- Cá nhân trong Ngành có nhiều công lao hoặc có đóng góp nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản xác nhận, ghi nhận, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Có sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, hiệu quả cho sự phát triển đối với ngành Giao thông vận tải Việt Nam; Có đóng góp công lao, nhân lực, tài chính hoặc vật chất khác có giá trị thực tiễn, hiệu quả cho sự phát triển đối với ngành Giao thông vận tải Việt Nam.

2. Cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam:

* Đối tượng: Cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành GTVT Việt Nam.

* Tiêu chuẩn:

- Có công lao, thành tích suất xắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành có văn bản xác nhận, ghi nhận.

- Có sáng kiến, giải pháp hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển đối với ngành Giao thông vận tải Việt Nam được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành có văn bản xác nhận, ghi nhận.

- Có đóng góp nguồn lực (trí tuệ, tài chính hoặc vật chất) góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, ngành có văn bản xác nhận, ghi nhận.

- Có công lao trong xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương:

- Tờ trình của đơn vị đề nghị theo mẫu số 01 Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải: 01 bản chính.

- Danh sách đề nghị theo mẫu số 02 Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải: 01 bản chính.

- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân có xác nhận của đơn vị trình và của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý: 01 bản chính. Trong đó:

+ Cá nhân trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam bản tóm tắt theo mẫu số 03 Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải: 01 bản chính.

+ Cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam bản tóm tắt theo mẫu số 04 Thông tư số 50/2019/TT-BGTVT ngày 20/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải: 01 bản chính.

- Các Quyết định (bản sao) liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương đối với người đã nghỉ theo chế độ; người công tác tại vùng xa, vùng núi cao có phụ cấp khu vực 0,5.

4. Nhận hồ sơ, thẩm định và trình Bộ Giao thông vận tải:

Hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 25/5/2021; Sở GTVT tổ chức xét, thẩm định và trình Bộ GTVT trước ngày 01/6/2021.

Nguồn: Văn phòng SởThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917203