Truy cập nội dung luôn

THAI NGUYEN DEPARTMENT OF TRANSPORT

Sở GTVT Thái Nguyên: Quyết định về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022

16-06-2022 08:14

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

( Số liệu theo biểu chi tiết đính kèm)

Hình thức công khai: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và các phòng nghiệp vụ có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nguyễn Thị Mai Hoa
Phòng kế hoạch tài chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1917353